การให้บริการของเรา
Service Mind / Customer Focus

การให้บริการของเรา (Service Mind / Customer Focus)

บริษัททำธุรกิจหลักเป็นงานบริการ บริษัทได้ตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการ และความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เรามุ่งเน้นฝึกอบรมให้พนักงานมีความเอาใจใส่ด้านการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด